Slovo úvodem/ Foreword

Vítám vás na mém nově spuštěném webu terezasmolova.cz. Mé jméno je Tereza Smolová, pocházím z Třebíče a jsem studentkou architektury na Fakultě stavební VUT v Brně. Architektura a prostor vůbec jsou pro mě srdeční záležitost, která mě naplňuje a dodává mi energii. Už od mala jsem měla o toto téma zájem, začalo to domečky z krabic, kreslení plánků, později na základní škole jsme sledovali pořady o designu a na koloběžkách jsme projížděli ulice a „kritizovali“ jsme stavby v našem městě. Když přišlo rozhodnutí na jakou školu se přihlásit, měla jsem vcelku jasno, že to bude škola stavební. Při mém středoškolském studiu jsem se zúčastnila mnoho soutěží a to mě utvrzovalo v tom, že cesta, kterou jsem si vybrala je správná. V roce 2013 jsem nastoupila na vysokou školu se záměrem studovat architekturu. Dostala jsem skvělou příležitost pracovat v architektonickém ateliéru Jan Hanousek architekti, kde nabírám nové zkušenosti a dovednosti, ale zároveň mě to ještě více utvrdilo v tom, že mě tato práce baví, za což velice děkuji. A protože mě to vždy táhlo do Skandinávie… momentálně se nacházím na univerzitě v Dánsku ve městě Horsens, kde studuji architekturu a stavební inženýrství.

Hlavní poselství tohoto příspěvku bylo vysvětlení, proč jsem založila tento blog. Už dlouho mám v hlavě myšlenku, založit si vlastní web. Je třeba začít se dívat kolem sebe, vnímat naše okolí, souvislosti, jak krásné je pohybovat se v dobře navrženém prostředí nebo naopak. Ráda bych touto cestou ukázala lidem, jak hezké je okolí vnímat, inspirovala všechny, kdo se touto problematikou zabývají a vnukla jim nové myšlenky. Nejsem však odborník… jsem jen amatér, který pozoruje… Články se pokusím psát v češtině i v angličtině, abych vyhověla i mým zahraničním přátelům. Doufám, že se vám mé příspěvky budou líbit a budu vděčná za každou zpětnou vazbu.

I welcome you to my newly launched website terezasmolova.cz. My name is Teresa Smolová, come from Trebic and I am a student of architecture at the Faculty of Civil Engineering. Architecture and spaces generaly are my heart matter, that fills me and gives me energy. Ever since my childhood I was interested in this topic, it started a house of boxes, drawing plans, later in elementary school we watched tv shows about design and on scooters we drove through the streets and „criticized“ buildings in our city. When it came to the decision which school to sign up, I was quite clear that it will be engineering school. During my secondary studies, I participated in many competitions and I felt confirmed that the path I have chosen is correct. In 2013 I joined the college with the intention of studying architecture. I got a great opportunity to work in an architectural studio Jan Hanousek architects, which is gaining new experiences and skills, and I was even more reassured that I like this work, for which thank you very much. And because I was interested in Scandinavia … now I study at university in Denmark for short time – architecture and civil engineering.

The main message of this article was to explain why I established this blog. I had an idea about create my own website. We should start to look around, perceive our surroundings, context, how beautiful it is to move in a well-designed surrounding or vice versa. I would like to take this opportunity to show people how nice is everything around us, inspired all who deal with this issue and give them new ideas. But I am not an expert … I’m just an amateur who watches around … I will try to write in czech and english to oblige my foreign friends. I hope you will like my posts, and I’m grateful for every feedback.

Tereza

IMG_3716

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *