Masarykův park, Pardubice

Masarykův park

nové lokální centrum pro Pardubice V.

 

lokalita: Pardubice, CZ
rok: 2018
typ: semestrální práce – ateliér urbanismu
vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.

 

Brownfield Masarykových kasáren z roku 1927, řešené území, se nachází v místní části Skřivánek, jižně od centra města Pardubic, přibližně 30min. chůze. Okolní struktura městské části Višňovka je rastrová, ortogonální bloková zástavba rodinných domů (řadových/ solitérních/ dvojdomů) a 3-5 podlažních bytových domů s průchozími vnitrobloky. Jedná se o území s velkým potenciálem, také vzhledem k dostupnosti samotného centra. Areál kasáren je vymezen ze západu komunikací regionálního významu ul. Chrudimská/ Jana Palacha a parkem lokálního významu Zborovské náměstí, z jihu, severu a východu obslužnými komunikacemi ulic Pod Břízkami, Svobody a z východu ulicí S. K. Neumanna. Funkčně je dle platného ÚP lokalita vymezena jako přestavbové území SM – smíšené území městské a ZVp – zeleň městská všeobecná, parkově upravené plochy. V blízkosti řešeného území se nachází Pardubické krematorium od architekta Pavla Janáka, 1921-1923, kolem něhož se rozkládá pardubický Centrální hřbitov. Nemůžeme pominout další zázemí občanské vybavenosti v této oblasti, mezi které patří budovy základních škol, mateřské školy, Hvězdárna barona Artura Krause, sportoviště, dům mládeže, pošta, úřad nebo větší obchodní centra v bezprostřední blízkosti na východ od řešeného území. Velký potenciál má také zpřístupnění okolí řeky Chrudimky.

Koncept

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.45.23

Koncepce návrhu reaguje na aktuální podobu území, kde se v současné době nachází neprostupný areál původních Masarykových kasáren, které nejsou dle mých úvah vhodnými pro dlouhodobý udržitelný rozvoj lokality. Toto místo je důležitým prvkem v rozvoji celého města, díky jeho rozloze, lokalizaci v rámci městské struktury a dobré dostupnosti pěší nebo MHD z centra města. Význam lokality je předurčen potřebou místních obyvatel, neboť už po návštěvě je zde cítit, že celá část Pardubic “pod tratí” postrádá významné lokální centrum.

Městskou strukturu tvoří přísná ortogonální síť bloků, která je podřízena automobilové dopravě. Mým cílem je nastavení optimální sociiální udržitelnosti, vytvořením socilálně a typologicky rozmanité zástavby a provázání se stávající okolní zástavbou. Návrh je členěn na několik bloků bydlení a služeb tak, aby navázal na okolí. Napříč územím je navržen nový park o rozloze 1,2 ha, jehož obvod lemuje kamenný břeh s kavárnami a drobnými obchody, což zvyšuje jeho atraktivitu. Samotný park nabízí kvalitní a pestrou škálu zeleně, od rozlehlých travnatých ploch, přes bohatá stromořadí, jako doplněk navrhovaného bydlení. Celé území je v rámci automobilové dopravy obslužné po obvodu s parkováním pod bloky. Prostupné je pouze pro pěší nebo cyklisty, vyjma zásobování.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.45.44

Řešené území se zároveň nachází v blízkosti hranice města s vyšší 3-5 podlažní zástavbou bytových domů a vilového předměsí Nové Jesečany. Tyto dvě lokality jsou charakteristické spíše menším měřítkem. Svým návrhem se snažím vytvořit přechod mězi těmito lokalitam, ale neposouvat jejich hranici. Kromě obytné zástavby jsem do lokality vnesla i další funkce, aby území nebylo monofunkční. Administrativní budovy, mateřská škola, úřad nebo komerční parter zajistí, že nově vzniklá část města ožije i díky pohybu skupin lidí, kteří nejsou výhradně residenty.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.46.15Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.46.25

V návrhu jsem pracovala s bloky tak, aby cílily na širší škálu sociálních skupin – rodiny s dětmi, páry, singles, seniory i studenty. Od domů s vyšší kapacitou bytů v horní části území, po drobnější měřítko s individuální zástavbou ve spodní části. Sdílené bydlení je reprezentováno převážně schodišťovými domy v uzavřených blocích a individuální bydlení spíše rodinnými domy a nízkými bytovými domy, rovněž uskupenými do uzavřeného bloku. Od toho se odvíjí také pojednání vnitrobloků a okolních ulic. Navržená prostranství jsou nadefinována tak, aby měla jasně definovanou pozici v hiearchii, charakterem, náplní i dostupností. Vnitrobloky jsou určeny primárně pro residenty jedntlivých bloků, avšak s omezením, jako je přístup skrze uzaviratelný průjezd, přístup na pozvání, otevírací doba bloku. Tento typ prostoru nabízí vybavení, které umožní mentální vazby obyvatel, jako jsou například letní kuchyň, zahrádky, dětské hřiště. Do vnitrobloků jsou potom včleněny soukromé venkovní prostory v podobě oplocených, jasně rozpoznatelných zahrádek. Z vnitrobloku jsou v jednotlivých domech přístupné prostory pro odkládání jízdních kol, které jsou pro Pardubice esenciílní. Okolní ulice mezi bloky jsou koncipovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám chodců a cyklistů. Automobilová doprava je zde potlačena. Jedná se o sdílený prostor bez hran v celé své šíři. Před vstupy do jednotlivých objektů jsou umístěny předzahrádky, které posilují identitu. Jsou obehnány nízkou zídkou, která umožňuje residentům i kolemjdoucím posazení před dům a navození interakce s ostatními. Taktoklidné ulice ocení také větší děti, kterým už bude vnitroblok malý. Budou zde mít možnost pozorovat ostatní lidi, napodobovat je a hrát si v ulicíh, což patří přirozeně k jejich vývinu. Dočasná parkovací stání jsou v ploše definována odlišným povrchem a pravidla pohybu automobilů bude vyznačeno čitelně při vjezdu do území, tedy překonáním hrany z obslužné vozovky. Městský mobiliář doplňující charakter jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další doplňky, jsou samozřejmostí.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.46.33

Důležitou společenskou roli hraje nově navržený park. Nahrazuje původní park v západní části – Zborovského náměstí. Svoji rozlohou je s ním srovnatelný, nabízí však kvalitnější plochu s množstvím rozmanitých aktivit. Promenádu okolo parteru s kavárnami a drobný obchody, travnaté plochy pro sport, piknik, vzrostlou zeleň pro klidové aktivity nebo otevřený prostor poblíž přesunutého pomníku pro konání společenských a kulturních událostí.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 15.46.45

Návrh počítá s rozvojem území v několika etapách. Výstavbou bloků a úřadu horní části, po otevření areálu kasáren, v první fázi. Od západu výstavbou jendotlivých bloků ve fázi druhé až třetí v souvislosti zbudování plánové silniční komunikace, která se napojuje na městský obchvat.
Při úvaze 2,2-2,3 osob na bytovou jednotku, může území poskytnout kapacitu byldení pro 3 750 lidí v 1 700 bytech celkově 147 576 m2 (70% HPP), 27 770 m2 ploch kanceláří (70% HPP kanceláří), 9 700 m2 (70% HPP) ploch komerce. Celková hrubá podlažní plocha zastavěného území je 280 276 m2.

Poměr zastoupení funkcí: bydlení 74%, administrativa 12%, komerce 5%, ostatní (MŠ, galerie, technické) 9%.

SmolovaTereza_BrownfieldPardubice_perspektiva1

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *